miljofyrtarn_pro_vestland_sf

Logo: Utdanningsdirektoratet

Logo: Utdanningsdirektoratet

I samsvar med oppgåva frå Vestland fylkeskommune og Udir, er vi no i gong med innhenting av årleg rapportering, lærebedrift- og lærlingundersøking. Rapportering og tilbakemelding frå medlemsbedrift og lærling er viktig for å gjere samarbeidet mellom opplæringskontor, medlemsbedrift og lærling best mogeleg. Dette er ein del av kvalitetsutviklinga til Udir, som skal bidra til at elevar og lærlingar får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø, og at dei gjennomfører opplæringa.

I denne artikkelen finn du nyttig informasjon om rapporteringa og undersøkingane.

Årleg rapportering

Rapporteringa mellom lærebedrift og fylkeskommune er lovpålagt, jf. Opplæringslova § 4-7 og forskrift § 11-3. Den årlige rapporteringa består av rapporteringsspørsmål og dokumentasjonsspørsmål. Begge er obligatoriske og ikkje anonyme. I medlemsbedriftene er det ein fagleg leiar som skal svare på Årleg rapportering.

Lenke til utfylling er sendt via epost og/eller SMS til registrert kontaktperson.

Lærebedriftundersøking

Tilbakemelding frå dykk er viktig for å gjere samarbeidet mellom opplæringskontor, medlemsbedrift og lærling best mogeleg. Vi oppmodar alle lærebedrifter om å delta i undersøkinga, då dette gjev viktig informasjon om lærings- og arbeidsmiljøet i bedrifta. Dette kan også nyttast i oppfølgingsmøter mellom opplæringskontor og medlemsbedrift, der ein kan gå igjennom resultatet og disuktere ev. tiltak.

Lenke til utfylling er sendt via epost og/eller SMS til registrert kontaktperson.

Lærlingundersøking

Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre Lærlingundersøkinga, jf. forskrift til opplæringslova § 2-3a og forskrift til friskulelova § 2-3a. Lærlingar og lærekandidatar som har vore i lære i meir enn 11 månader per 1. oktober, skal svare på undersøkinga. Det er frivillig for lærlingane og lærekandidatane å svare.

Lenke til utfylling er sendt via epost og/eller SMS til dei aktuelle lærlingane.

Innlevering

Innsending må skje innan 20.12.20.
Vi kjem til å følge opp faglege leiarar i god tid, dersom vi ikkje har motteke rapport og tilbakemelding.

Dersom du treng hjelp med utfyllinga av Årleg rapportering eller har andre spørsmål, kan du sjølvsagt kontakte oss.

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet